Algemene leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen

1. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren.
Wanneer in een of ander geval afwijkende voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn, blijven voor het overige deze gedrukte voorwaarden gelden, terwijl die afwijkende voorwaarden eventueel alleen gelden voor die bestelling of opdracht, waarvoor ze zijn aangegaan en dus geen terugwerkende kracht hebben, noch gelden voor verdere leveringen, tenzij deze speciaal zijn hernieuwd en schriftelijk zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden.
 2. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen.

3. Overeenkomsten

Overeenkomsten binden ons eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

4. Overmacht

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, sociale onrust, machineschade, personeelsgebrek door ondermeer ziekte dan wel familieomstandigheden, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, ten gevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd.

5. Aansprakelijkheid

 1. Wij zullen ons inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik resp. de ongeschiktheid van het door ons geleverde.
 3. De opdachtgever is aansprakelijk voor schade die wij lijden tijdens het verblijf in verband met de opdracht op het terrein van de opdrachtgever of op dat van derden, tenzij de schade is veroorzaakt door onze schuld. Anders luidende bedingen overeengekomen bij de uitvoering van de opdrachten bij het betreden van het terrein, wijken voor dit beding.
 4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ons en de door de ons ingeschakelde derden beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief omzetbelasting). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één jaar.
 5. Opdrachtgever is gehouden ons schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van ons.
 6. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen één maand nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij ons schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

6. Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn alle in aanbiedingen genoemde prijzen exclusief omzetbelasting.

7. Annulering

Bij annulering van een opdracht, anders dan bedoeld in art. 11, is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden; alles onverminderd het recht op vergoeding wegens winstderving.

8. Opdrachten (advies, onderzoeks-, opleidingsopdrachten e.d.)

 1. Een aanbieding is gedurende twee maanden van kracht.
 2. De opdrachtgever moet inzage geven in alle documenten en gegevens die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
 3. Wij zijn verplicht nietpubliek toegankelijke gegevens van de opdrachtgever, waarvan wij bij de uitvoering van de opdracht kennis nemen en die door de opdrachtgever als geheim te houden zijn gekenmerkt, alsmede de aan de opdrachtgever gerapporteerde resultaten van een onderzoek, geheim te houden. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien wij ernstig gevaar voor personen constateren. In dat geval treden wij met de opdrachtgever in overleg, alvorens de gevaarstoestand mee te delen aan de betrokken(en) en/of de bevoegde autoriteiten.

9. Diversen

Bij werkzaamheden in verband met de opdracht op het terrein van de opdrachtgever zal de opdrachtgever - inzien wij daar tijdig om verzoeken - hulppersoneel en hulpwerktuigen kosteloos ter beschikking van ons stellen.

10. Betalingen

 1. Alle betalingen welke aan ons zijn verschuldigd, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Ingeval van niettijdige betaling zijn wij gerechtigd onze vordering te verhogen met een rente à 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum, zonder dat een aanmaning of in gebreke stelling is gestuurd.
 3. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, staking van betaling, aanvraag van surseance van de opdrachtgever, hebben wij het recht alle koopovereenkomsten en bestellingen of het gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moet worden, zonder meer en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, te annuleren en de nog niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd onze rechten vergoeding te verlangen voor eventueel verlies dat hierdoor voor ons mocht ontstaan. In die gevallen is elke vordering welke wij op de opdrachtgever hebben totaal en terstond opeisbaar.

11. Voorlichtingsbijeenkomsten e.d. met open deelname

 1. De kosten van deelname dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan doch uiterlijk voor de aanvang van de cursus.
 2. De kosten van deelneming zijn inclusief schriftelijk documentatiemateriaal.
 3. Wij hebben het recht in geval van onvoldoende aanmelding voor een opleiding tot annulering van de desbetreffende opleiding over te gaan, waarbij wij tot niet meer dan tot restitutie van eventueel reeds betaalde cursusbedragen gehouden zijn.
 4. Bij annulering door de opdrachtgever of deelnemer binnen een maand maar meer dan zeven dagen voor de aanvang van de cursus, is de opdrachtgever of deelnemer verplicht 50% van de deelnemersprijs te vergoeden. Bij annulering binnen zeven dagen is 75% van de deelnemersprijs verschuldigd.

12. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door ons geleverde goederen en/of diensten en/of verleende adviezen berusten uitsluitend bij ons. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van ons, die tegenover de opdrachtgever alleen worden vertegenwoordigd door ons, hieronder begrepen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht is beperkt tot Nederland. Voor het overige zal opdrachtgever de goederen en/of diensten en/of adviezen, althans de gegevensdrager daarvan die aan opdrachtgever verstrekt of te verstrekken, niet verveelvoudigen en/of daarvan kopieën vervaardigen. Opdrachtgever zal de goederen en/of diensten en/of verleende adviezen niet aan derden in gebruik geven en slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de goederen en/of diensten en/of adviezen te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de goederen en/of diensten en/of adviezen.

13. Registratie

Opdrachtgever verleent ons door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig, voor zover deze dwingend rechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door opdrachtgever opgegeven persoonsgegevens. Wij treffen alsdan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt - juist en nauwkeurig zijn en waarborgt opdrachtgever een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen wij uitsluitend verwerken voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden, alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden van derden die ten behoeve van ons diensten verrichten dan wel met ons samenwerken. Opdrachtgever kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden met het oog op werving voor commerciële en/of charitatieve doeleinden, daartegen bij ons te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. In geval van verzet zullen wij maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen. Tegen kostprijs zijn wij bereid op verzoek van opdrachtgever, opdrachtgever mede te delen wat zij ten aanzien van opdrachtgever in het bestand heeft opgenomen. Een verzoek om informatie als bedoeld in de vorige zin kan alleen door opdrachtgever zelf (c.q. haar bestuurder, indien opdrachtgever een rechtspersoon is) worden gedaan en niet door een gevolmachtigde.

14. Slotbepalingen

 1. Nietigheid of ongeldigheid van delen van de voorwaarden laten de geldigheid van de andere voorwaarden onverlet. Het voorgaande is uitdrukkelijk ook van toepassing indien de opdrachtgever een consument is als bedoeld in art 6:236 en 6:237 BW.
 2. De opdrachtgever vrijwaart ons steeds voor alle gevolgen indien wij door uitvoering van zijn opdracht inbreuk zouden maken of aangeklaagd zouden worden wegens inbreuk op octrooi- of andere industrieel eigendomsrechten van derden.
 3. Geschillen, uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmede verband houdende, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Dordrecht. Op de overeenkomst zal Nederlands recht van toepassing zijn.

15. Deponering

Deze voorwaarden zijn op 30 januari 1987 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hilversum onder nr. 871.